Tekst jest trzecim z serii artykułów opisujących temat pracy magisterskiej pod tytułem „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” (autorka: Katarzyna Gromek, promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska, WAPW).

Pracę wyróżniono w IV edycji konkursu Nagroda NIAiU Przestrzeń wspólna jest wartością.

Zobacz pierwszy wpis „Akupunktura miejska 1.”

 

POTENCJAŁ PODOBIEŃSTW – KATALOG TYPOLOGII

Gwiazdozbiór praskich przestrzeni pozwolił namierzyć i połączyć w sieć powiązań miejsca z potencjałem przeobrażenia. Wśród tych miejsc można zauważyć pewne podobieństwa. Wynikają one z rodzajów zabudowy oraz podobieństw w funkcjonowaniu poszczególnych podwórek. Zabudowa dzielnicy ma często wybrakowany charakter. Część budynków w złym stanie technicznym poddaje się rozbiórce. Natomiast inne, zazwyczaj te zabytkowe, poddawane są renowacji i służą dalej.

Katalog typologii praskich przestrzeni wspólnych

 

Na pierwszy rzut oka charakter zabudowy Pragi wydaje się być chaotyczny. Jednak po dokładnej analizie można wyszczególnić powtarzające się typy przestrzeni. W typologii uchwycono zależności między budynkiem a jego umiejscowieniem na działce, a także relacja budynku do drogi. Te dwa uwarunkowania znacząco wpływają na dostęp do przestrzeni i jej postrzeganie. Zatem w konsekwencji wpływają na rodzaj mikrointerwencji, który będzie dla danego miejsca odpowiedni. Ilustracje typologii są uproszczeniem graficznym. Są próbą uchwycenia najważniejszych zależności przestrzennych. 

 

POTENCJAŁ TYPIZACJI – KATALOG INTERWENCJI

W odpowiedzi na potrzebę sieciowej i systemowej próby rozwiązania problemów postrewitaliazcyjnych powstał katalog złożony z różnorodnych działań przestrzennych. Działania ożywiają oraz uatrakcyjniają okolicę. Odpowiedzią na różnorodne przestrzenie są różnorodne interwencje. W katalogu można wyróżnić pięć tematycznych grup interwencji: natura, kultura, rekreacja, sport, edukacja. Każdą z interwencji zilustrowano przykładowym rozwiązaniem. Dodatkowo, zaaranżowano je na obszarze o kształcie kwadratu 10 x 10 m. Dzięki temu można łatwiej odnieść skalę interwencji w stosunku do wybranej typologii. 

Katalog mikrointerwencji

 

W ramach katalogu przyporządkowano unikalne kombinacje cech danego pomysłu. Każda interwencja została przypisana różnym grupom wiekowym. Oznaczono też pomysły, które wymagają niewielkich nakładów finansowych oraz te, które można wykonać z materiałów z recyklingu. Ponadto oznaczono interwencje, przy których wyjątkowo wskazane jest zaangażowanie społeczności. Do każdego pomysłu z katalogu przyporządkowano typologie przestrzeni wspólnych, do których interwencja będzie najbardziej odpowiednia. Wynika to ze zróżnicowanej skali podwórek oraz różnego stopnia dostępności. Na większych obszarach rekomendowane byłoby umiejscowienie kilku interwencji. Celem katalogu było ukazanie, że możliwe jest szybkie namierzenie i wybranie konkretnych rozwiązań dla danych lokacji. 

Typizacja rozwiązań urbanistycznych w skali mikro umożliwiłaby sprawne i adekwatne wprowadzenie przekształceń jako prototypu rozwiązań trwałych. Jednocześnie, za pomocą rozwiązań typowych można uzyskać spójny wizualnie efekt przekształceń, dodatkowo wzmacniając go odpowiednią identyfikacją wizualną.